Skierowanie do sanatorium KRUS

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS ma możliwość uczestnictwa w bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w Centrum Rehabilitacji Rolników. By skorzystać z tej możliwości, musi spełnić opisane poniżej wymagania, które warunkują rozpatrzenie wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
 
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1. Osoby, które chcą skorzystać z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez KRUS muszą spełniać jeden z trzech podstawowych warunków:
- podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
lub
- podleganie ubezpieczeniu powypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o rehabilitację leczniczą
lub
- posiadanie ustalonego prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości samodzielnej egzystencji.
2. Prawo do skorzystania z finansowanego przez KRUS wyjazdu do sanatorium mają osoby, które są zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie lub są uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy, przy czym  odbyta rehabilitacja mogłaby przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy.
 
POZOSTAŁE WYMAGANIA:
3. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą powinien zostać wystawiony przez lekarza pacjenta, który prowadzi jego leczenie oraz gdy istnieją wskazania do przeprowadzenia tej formy leczenia. Do wniosku lekarza dołączane są niezbędne badania zlecone pacjentowi.
4. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami musi zostać złożony we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania rolnika, oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS.
 
Po dopełnieniu wszystkich formalności przez rolnika, wnioski o rehabilitację uzdrowiskową podlegają weryfikacji pod względem merytorycznym i formalnym przez lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, przyszły kuracjusz otrzymuje propozycję wyjazdu. Po wyrażeniu zgody na zaproponowany termin oraz miejsce odbycia turnusu rehabilitacyjnego, rolnik otrzymuje skierowanie do sanatorium. 
 
WAŻNE:
- rolnik nie ponosi żadnych kosztów w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym ( w tym również kosztu transportu do ośrodka rehabilitacyjnego odpowiadającemu najtańszemu środkowi komunikacji publicznej),
- pobyt w sanatorium nie ogranicza  prawa do pobierania świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników, z wyłączeniem prawa do zasiłku chorobowego za okres pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym,
- pierwszeństwo w otrzymaniu skierowania na leczenie rehabilitacyjne  mają osoby, które doznały wypadku przy pracy rolniczej,
- w okresie wakacyjnym KRUS organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, które spełniają określone wymagania,
- pobyt w sanatorium finansowany przez KRUS nie wyklucza możliwości skorzystania przez rolnika z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ.