Regulamin serwisu

I. Postanowienia wstępne i definicje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora Serwisu sanatoria.com.pl na rzecz Obiektów usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie sanatoria.com.pl oraz warunków korzystania z Serwisu przez Internautów.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  Administrator - właściciel Serwisu sanatoria.com.pl: Enet Broda i Wspólnicy sp.j., ul. Polna 101, 87-100 Toruń;
  Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą sanatoria.com.pl, prowadzony przez Administratora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.sanatoria.com.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora oraz partnerów Administratora;
  Ogłoszenie - prezentacja Obiektu przedstawiająca ofertę jego usług, stworzona na zlecenie Obiektu na mocy ustaleń z Administratorem (warunki umieszczenia prezentacji dostępne na życzenie Obiektu), na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  Wizytówka - bezpłatna wizytówka Obiektu zawierająca wyłącznie podstawowe dane teleadresowe, pozyskane z ogólnodostępnych źródeł lub stworzona przez Obiekt;
  Obiekt - podmiot realizujący usługi z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji i turystyki;
  Internauta - osoba odwiedzająca i korzystająca z Serwisu w zakresie przeszukiwania jego zawartości;
  Konto - część funkcjonalna Serwisu przydzielona danemu Obiektowi posiadającemu Ogłoszenie, identyfikowana za pomocą loginu i hasła. Poprzez Konto Obiekt może administrować Ogłoszeniem;
  Abonament - opłata pobierana za emisję Ogłoszenia za każdy okres rozliczeniowy (informacje dotyczące Abonamentu dostępne na życzenie Obiektu);
  Baner - graficzna forma reklamy statycznej, kierująca na Ogłoszenie w serwisie bądź zewnętrzną stronę www, umieszczana w wyznaczonych miejscach serwisu do tego przeznaczonych i opłacana za każdy okres rozliczeniowy w wysokości zależnej od wielkości i umiejscowienia baneru;
  Regulamin - niniejszy regulamin.

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie publikowane w Serwisie tworzone jest w oparciu o materiały udostępnione przez Obiekt.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Internautów. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu Internaucie przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 3. Przesłanie zgłoszenia poprzez dowolny formularz kontaktowy w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu niezbędnego do udzielenia informacji dotyczących oferowanych usług, ustalenia szczegółów rezerwacji, dokonania rezerwacji pobytu oraz w sprawach dotyczących realizacji pobytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Wysokość Abonamentu oraz okresy rozliczeniowe emisji Ogłoszenia określane są na mocy odrębnych ustaleń między Administratorem a Obiektem.
 5. Obiekt jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 6. Obiekt oświadcza, że posiada pełne prawa do komercyjnego wykorzystywania materiałów wskazanych i udostępnionych do użycia w Ogłoszeniu, w ramach Serwisu oraz we wszelkich materiałach promocyjnych Serwisu.
 7. Obiekt, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia w innych mediach i serwisach prowadzonych przez Administratora.
 8. Administrator chroni dane Przedstawicieli Obiektów zgodnie Polityką Prywatności Serwisu.
 9. Wszystkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i treści Serwisu a w szczególności kod HTML, skrypty JavaScript, arkusze styli CSS, linki, elementy grafiki utworzone przez Administratora są jego integralną częścią i podlegają ochronie praw autorskich. Nie dotyczy to treści oraz materiałów przekazywanych przez Obiekty.
 10. Kopiowanie lub powielanie materiałów graficznych jak i tekstowych zamieszczonych w Serwisie jest zabronione.

III. Ogłoszenia i Wizytówki

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga skontaktowania się z Administratorem celem uzgodnienia warunków i nawiązania współpracy z Serwisem oraz akceptacji Regulaminu.
 2. Zamieszczenie Wizytówki możliwe jest przez Administratora lub Obiekt, czego można dokonać korzystając z opcji Dodaj Obiekt.
 3. Dodanie Obiektu wymaga założenia Konta i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Przed dodaniem nowego Obiektu należy się upewnić, że nie ma go jeszcze w serwisie. Zdublowane Obiekty będą usuwane. Jeżeli Obiekt znajdzie w serwisie swoją Wizytówkę i chciałby zmodyfikować dane teleadresowe lub rozszerzyć ją do Ogłoszenia, proszony jest o kontakt z Administratorem.
 5. Dostęp do Konta Obiekt uzyskuje po zalogowaniu, tj. podaniu loginu oraz hasła.
 6. Dane podawane przez Obiekt w trakcie rejestracji są wykorzystywane przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 7. Obiekt może usunąć lub zmienić Konto, Ogłoszenie lub Wizytówkę poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej do Administratora.
 8. Prezentowane treści w Ogłoszeniach i Wizytówkach mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 9. Obiekt zobowiązuje się do podawania danych kontaktowych do Ogłoszeń i Wizytówek zgodnie ze stanem rzeczywistym. Zabronione jest wykorzystywanie haseł czy sloganów reklamowych w polu nazwy obiektu.
 10. W ramach edycji Obiekt zobowiązuje się do nie umieszczania w swoim Ogłoszeniu:
  • - kodów i znaczników html, które nie są związane z formatowaniem tekstu
  • - formularzy kontaktowych
  • - skryptów JavaScript, CGI, PHP
 11. Adres poczty elektronicznej może być umieszczany jedynie w polu Email formularza edycji Ogłoszenia obiektu. Administrator zastrzega sobie prawo do ich usuwania z innych miejsc Ogłoszenia.
 12. Administrator ma prawo do korekty Ogłoszenia w zakresie dostosowania do wymogów merytorycznych i technicznych serwisu oraz przyporządkowania do prawidłowych parametrów serwisu.
 13. Administrator ma prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem - dotyczy to zwłaszcza tworzenia nazw obiektów z wykorzystaniem haseł czy sloganów reklamowych.
 14. Administrator ma prawo do ingerencji w treść Ogłoszenia w zakresie dostosowania ich do wymogów serwisu oraz usuwania treści reklamujących inne podmioty niż Obiekt lub odnoszących się do innych platform reklamowych.

IV. Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator umożliwia Obiektom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie sanatoria.com.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu oraz znajdujących się poniżej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, Wizytówek, Banerów i innych treści reklamowych w Serwisie.
 3. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta, a także do podjęcia innych stosownych działań, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszone zostaną postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub indywidualne pisemne ustalenia pomiędzy Administratorem a Obiektem.
 4. Za działania naruszające Regulamin uznawane są m.in.:
  • manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu,
  • publikowanie Ogłoszeń w niewłaściwej kategorii,
  • działania zagrażające bezpieczeństwu innych Obiektów i Internautów w ramach Serwisu,
  • działania mogące w inny sposób zaszkodzić Administratorowi.
 5. Za Ogłoszenia naruszające Regulamin uznawane są Ogłoszenia zawierające niedozwolone treści, a w szczególności:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora,
  • dane osobowe, adresy e-mail, numery telefonów, nazwy lub numery komunikatorów internetowych osób trzecich.
 6. Administrator nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie sanatoria.com.pl. Na żądanie Internauty lub Obiektu Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.