Skierowanie do sanatorium ZUS

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS – osoby pracujące, które potrzebują rehabilitacji by móc powrócić do swojej aktywności zawodowej lub nie musieć jej ograniczać ze względu na stan zdrowia, mogą ubiegać się o pobyt w sanatorium w całości refundowany przez ZUS. Jak wyjechać do sanatorium z ZUS? Potrzebne jest ORZECZENIE o potrzebie rehabilitacji leczniczej.
 
Uwaga! W związku z pandemią koronawirusa wyjazd do sanatorium z ZUS wiąże się z koniecznością wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Aktualnie pobyty sanatoryjne w ramach prewencji rentowej ZUS zostały wznowione. Szczegóły na stronie ZUS.
 
Istnieją dwie możliwości zainicjowania starań każdej ubezpieczonej osoby o możliwość pobytu w sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS.
1. Wniosek o rehabilitację leczniczą wystawia lekarz pacjenta, który prowadzi jego leczenie. Istotne jest oczywiście, aby istniały ku temu medyczne przesłanki. Ta forma zgłoszenia pacjenta do ZUS'u przez lekarza prowadzącego, nie wymaga zachowania odpowiedniego formularza zgłoszenia. Istotne jest, aby we wniosku lekarza znalazły się podstawowe informacje dotyczące pacjenta, takie jak: imię i nazwisko, nr pesel, adres, nr telefonu, rozpoznanie medyczne oraz opinia lekarza o spodziewanych korzyściach pobytu w sanatorium, w świetle przyszłej zdolności do pracy. Oczywiście istnieje możliwość skorzystania z udostępnionego przez ZUS na stronie internetowej formularza wniosku, który uwzględnia wszystkie wymagane informacje. Powyższy wniosek (sporządzony w dowolnej formie) trafia do oddziału ZUS i stanowi podstawę do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji przez lekarza orzecznika ZUS.
2. Lekarz orzecznik ZUS wystawia orzeczenie o potrzebie rehabilitacji podczas gdy: orzeka w sprawie niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustala uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, dokonuje kontroli zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy lub w przypadku przedłużania okresu pobierania zasiłku chorobowego. 
 
W przypadku wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej, przyszły kuracjusz otrzymuje informację o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego. 
 
WAŻNE:
- w przeciwieństwie do pobytu w sanatorium ramach NFZ, osoby skierowane przez ZUS nie ponoszą żadnych kosztów rehabilitacji (w tym również kosztów transportu, gdyż refundowany jest najtańszy koszt przejazdu środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do uzdrowiska i z powrotem),
- program rehabilitacji leczniczej skierowany jest do wszystkich osób ubezpieczonych, którym długotrwała choroba uniemożliwia bądź może w przyszłości uniemożliwić dalszą pracę, osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnione do pobierania renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku których odbyta rehabilitacja może przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy,
- wniosek o rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza winien być odpowiednio umotywowany, aby lekarz - orzecznik  ZUS nie miał najmniejszych wątpliwości co zasadności i spodziewanych pozytywnych efektów, w świetle przyszłej zdolności do pracy,
- turnus rehabilitacyjny zazwyczaj trwa  24 dni, przy czym  czas pobytu chorego może zostać przedłużony lub skrócony przez ordynatora danego ośrodka (po uprzednim uzgodnieniu z ZUS), gdy zachodzą ku temu przesłanki.